ZSG W BARTNIKACH
Nawigacja
Organizacja pracy szko造
Strona g堯wna
Szko豉 Podstawowa: dokumentacja szko造
Gimnazjum:dokumentacja szko造
Publikacje nauczycielskie WZO
Bilioteka szkolna
安ietlica w ZSG
Wykaz podr璚znik闚 dla ZSG
WF Bartniki
Jana Kwieci雟kiego - patron szko造
Przedszkole Publiczne w Bartnikach
Kontakt
Szkolne projekty i prezentacje
Specjali軼i radz
Forum
Przyroda - informacje dla ucznia
Uwaga uczniowie.

UWAGA!!!!

- na ka盥ej legitymacji szkolnej obowi您uje wpisanie numeru PESEL, kto nie ma, musi odda legitymacj do sekretariatu przed wakacjami

- obowi您kowe zdanie ksi捫ek do biblioteki, do dnia 22.06.15r.

- kiermasz podr璚znik闚 szkolnych dnia 25.06.15 w godz. 8.30-10.00 dla sp i 10.15-11.15 dla g. w bibliotece szkolnej

- zako鎍zenie roku szkolnego dnia 26.06.2015r.:

g. 9.00 – Gimnazjum;

g. 11.00 – SP kl. IV-VI;

g. 12.00 – SP kl. I-III;


   
Dodane przez R4w01 dnia czerwiec 17 2015 13:12:35
0 Komentarzy 471 Czyta Drukuj
Zebranie rodzic闚 dzieci przyj皻ych do klasy I

Dnia 09.06.2015r. o godzinie 17.00 w 鈍ietlicy szkolnej odb璠zie si zebrania rodzic闚 dzieci przyj皻ych do klasy I Szko造 Podstawowej w Bartnikach
w roku szkolnym 2015/2016.

   
Dodane przez R4w01 dnia maj 22 2015 13:57:28
0 Komentarzy 478 Czyta Drukuj
Szczeg馧owe warunki korzystania przez uczni闚 z bezp豉tnych podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych.

Zarz康zenie
Dyrektora ZSG w Bartnikach
z dnia 12.05.2015 r.

w sprawie okre郵enia szczeg馧owych warunk闚 korzystania przez uczni闚
z bezp豉tnych podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych.

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 roku o systemie o鈍iaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p騧n. zm.), zarz康za si, co nast瘼uje:

1

W celu zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu u篡wania podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych okre郵a si szczeg馧owe warunki korzystania z podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych przez uczni闚 Gimnazjum.

2

1. Ilekro w zarz康zeniu mowa o:
a) szkole nale篡 przez to rozumie Gimnazjum w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym im. Jana
Kwieci雟kiego w Bartnikach
b) uczniu - nale篡 przez to rozumie ucznia wpisanego do ksi璕i uczni闚 Gimnazjum w Zespole
Szkolno - Gimnazjalnym im. Jana Kwieci雟kiego w Bartnikach
c) rodzicu ucznia - nale篡 przez to rozumie tak瞠 opiekuna prawnego,
d) podr璚znikach - nale篡 przez to rozumie podr璚zniki i materia造 edukacyjne wpisane do szkolnego
zestawu podr璚znik闚,
e) wychowawcy - nale篡 przez to rozumie nauczyciela pe軟i帷ego zadania wychowawcy,
f) bibliotekarzu - nale篡 przez to rozumie nauczyciela odpowiedzialnego za wypo篡czanie
podr璚znik闚
g) dyrektorze - nale篡 przez to rozumie dyrektora Zespo逝 Szkolno - Gimnazjalnego im Jana
Kwieci雟kiego w Bartnikach

3

1. Podr璚zniki s wypo篡czane uczniom szko造 na okres nie d逝窺zy ni rok szkolny.
2. Podr璚zniki s wypo篡czane uczniom po wyra瞠niu zgody rodzica na wypo篡czenie na zasadach
okre郵onych w niniejszym zarz康zeniu.
3. Za ustalenie woli rodzic闚, o kt鏎ej mowa w ust. 2 odpowiada wychowawca.
4. Wyra瞠nie woli rodzic闚, o kt鏎ej mowa w ust. 3 powinno by potwierdzone podpisem jednego z
rodzic闚.
5. Wychowawca sporz康za list uczni闚 danej klasy z informacj o woli rodzic闚 w zakresie
korzystania z prawa do bezp豉tnych podr璚znik闚 i przekazuje j bibliotekarzowi.
6. Wyposa瞠nia uczni闚 w bezp豉tne podr璚znik przeprowadza si niezw這cznie po dniu
obowi您ywania podr璚znika.
7. Podr璚zniki s wypo篡czane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomi璠zy bibliotekarzem a
wychowawc.
8. Wypo篡czenia podr璚znik闚 dokonuje bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczni闚, o kt鏎ej
mowa w ust. 5, sporz康zonej i podpisanej przez wychowawc klasy.
9. W sytuacji zmiany sk豉du osobowego uczni闚 w danej klasie, lista, o kt鏎ej mowa w ust. 8 jest
aktualizowana przez wychowawc.
10. W przypadku zmian w li軼ie uczni闚 danej klasy, postanowienia ust. 3-7 stosuje si odpowiednio.


4

1. Uczniowie s zobowi您ani do u篡wania podr璚znik闚 zgodnie z ich przeznaczeniem a tak瞠 do
zachowania troski o jego walor u篡tkowy i estetyczny, oraz chronienia go przed zniszczeniem i
zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podr璚znika, ucze lub rodzic jest zobowi您any
poinformowa wychowawc.
3. W przypadku zgubienia podr璚znika, znacznego zu篡cia wykraczaj帷ego poza jego zwyk貫 u篡wanie,
b康 jego zniszczenia, rodzice s zobowi您ani do oddania odtworzonego podr璚znika, zakupu
nowego podr璚znika lub zwrotu koszt闚 zakupu podr璚znika.

5

1. Uczniowie zwracaj podr璚zniki do biblioteki szkolnej w terminie 7 dni od dnia:
a) zako鎍zenia pracy z danym podr璚znikiem,
b) wykre郵enia ucznia z ksi璕i uczni闚.
2. W przypadku zako鎍zenia pracy z podr璚znikiem wychowawca w uzgodnieniu z bibliotekarzem
ustala termin zwrotu podr璚znik闚 dla danej klasy.
3. Poza terminem o kt鏎ym mowa w ust. 2, bibliotekarz wyznacza dodatkowe terminy zwrotu
podr璚znik闚.
4. Podczas zwrotu podr璚znika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego ogl璠zin, okre郵aj帷 stopie
jego zu篡cia.
5. Uczniowie przyst瘼uj帷y do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzaj帷ego lub poprawkowego mog
u篡wa podr璚znik do ko鎍a sierpnia danego roku szkolnego.

6

1. W przypadku braku zwrotu podr璚znika w trybie okre郵onym w 5, bibliotekarz za po鈔ednictwem
wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie
o niewywi您aniu si z obowi您ku zwrotu wypo篡czonego podr璚znika.
2. W przypadku gdy bibliotekarz uzna, 瞠 zwr鏂ony podr璚znik zosta zniszczony w spos鏏
wykraczaj帷y poza jego zwyk貫 u篡wanie, za po鈔ednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica
powiadomienie o zaistnia貫j sytuacji i konieczno軼i oddania odtworzonego podr璚znika, zakupu
nowego podr璚znika lub zwrotu koszt闚 zakupu podr璚znika.
3. W przypadkach o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2, bibliotekarz wyznacza 7 dniowy termin wywi您ania si
z obowi您ku rozliczenia si z wypo篡czonego podr璚znika i informuje o postanowieniach 4 ust. 3
niniejszego zarz康zenia.
4. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 1 i 2, wychowawca powiadamia rodzica oraz nadzoruje spos鏏
wywi您ania si ucznia z obowi您ku zwrotu podr璚znika.
5. W przypadku niewywi您ania si z obowi您ku zwrotu podr璚znika mimo up造wu terminu, o kt鏎ym
mowa w ust. 3, wychowawca w formie notatki s逝瘺owej opisuj帷ej sytuacj, przekazuje spraw
dyrektorowi.
6. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 5 dyrektor wzywa rodzica do zwrotu wypo篡czonego
podr璚znika i wskazuje kolejny 7 dniowy termin wywi您ania si z obowi您ku okre郵onego w 4 ust.
3 niniejszego zrz康zenia.
7. W przypadku bezczynno軼i rodzica mimo wezwania, o kt鏎ym mowa w ust. 4 dyrektor ma prawo
wszcz望 procedur egzekucji administracyjnej.
8. Zapis闚 ust. 3-5 nie stosuje si w przypadku obowi您ku zwrotu podr璚znika po jego trzyletnim
u篡tkowaniu.
9. W uzasadnionych sytuacjach, dyrektor ma prawo odst徙i od 膨dania zwrotu podr璚znika.
10. W przypadku zwrotu koszt闚 zakupu podr璚znik闚, wp豉ty dokonuje si w NBP, kt鏎y obs逝guje
rachunek dochod闚 MEN podaj帷 nr rachunku.

7

1. Wykonanie zarz康zenia powierza si wychowawcom i bibliotekarzom szko造 podstawowej
2. Zarz康zenie podlega og這szeniu na szkolnej tablicy og這sze oraz na stronie internetowej szko造.
3. Zobowi您uje si wychowawc闚 do zapoznania uczni闚 i ich rodzic闚 z niniejszym zarz康zeniem


8

Zarz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem podpisania.Podpis Dyrektora


   
Dodane przez R4w01 dnia maj 14 2015 08:37:01
0 Komentarzy 495 Czyta Drukuj
BIBLIOTEKA. Za陰cznik do Statutu Szko造 Podstawowej i Gimnazjum

Za陰cznik do Statutu Szko造 Podstawowej i Gimnazjum

BIBLIOTEKA


1. Biblioteka szkolna jest pracowni pe軟i帷 rol szkolnego centrum informacji.

2. Z biblioteki mog korzysta: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szko造 oraz rodzice uczni闚 ucz瘰zczaj帷ych do szko造.

3. Do zada biblioteki nale篡:
a) gromadzenie i wypo篡czanie oraz udost瘼nianie ksi捫ek i innych 廝鏚e informacji,
b) gromadzenie i wypo篡czanie, udost瘼nianie oraz przekazywanie uczniom bezp豉tnych podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych i materia堯w 獞iczeniowych,
c) tworzenie warunk闚 do poszukiwania, porz康kowania i wykorzystywania informacji z r騜nych 廝鏚e oraz efektywnego pos逝giwania si technologi informacyjn,
d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowa uczni闚,
e) wyrabianie i pog喚biania u uczni闚 nawyku czytania i uczenia si,
f) organizowania r騜norodnych dzia豉 rozwijaj帷ych wra磧iwo嗆 kulturow i spo貫czn.

4. Pomieszczenia Biblioteki umo磧iwiaj:
1) gromadzenie i opracowanie zbior闚 bibliotecznych,
2) gromadzenie, przechowywanie oraz wypo篡czanie, udost瘼nianie
i przekazywanie podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych i materia堯w 獞iczeniowych,
3) korzystanie ze zbior闚 bibliotecznych w czytelni oraz wypo篡czanie poza bibliotek,
4) korzystanie ze zbior闚 multimedialnych i Internetu.
5) prowadzenie zaj耩 dydaktycznych.

5. Wyposa瞠nie biblioteki stanowi: odpowiednie meble, sprz皻 biblioteczny oraz urz康zenia komputerowe i audiowizualne, kt鏎e umo磧iwiaj zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umo磧iwiaj帷ego realizacj przypisanych bibliotece zada.

6. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zaj耩 dydaktycznych, zgodnie z organizacj roku szkolnego.

7. Zbiorami biblioteki s dokumenty pi鄉iennicze (ksi捫ki, czasopisma) i dokumenty nie pi鄉iennicze (materia造 audiowizualne, programy komputerowe).

8. Do zbior闚 bibliotecznych nale膨:
a) programy, podr璚zniki szkolne, materia造 edukacyjne i materia造 獞iczeniowe,
b) lektury podstawowe i uzupe軟iaj帷e do j瞛yka polskiego i innych przedmiot闚,
c) wybrane pozycje z literatury pi瘯nej oraz popularnonaukowej i naukowej,
d) wydawnictwa informacyjne i albumowe,
e) czasopisma dla dzieci i m這dzie篡,
f) czasopisma og鏊no pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
g) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, spo貫czno-kulturalne,
h) wydania stanowi帷e pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
i) zbiory multimedialne,
j) materia造 regionalne i lokalne.

9. W bibliotece zatrudnieni s nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa.
10. W przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest, co najmniej dw鏂h nauczycieli, jednemu powierza obowi您ek kierowania bibliotek.
11. Do zada nauczyciela bibliotekarza nale篡:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) organizowanie dzia豉lno軼i informacyjnej i czytelniczej w szkole,
b) wspieranie uczni闚, nauczycieli i rodzic闚 w organizowaniu samokszta販enia z u篡ciem r騜norodnych 廝鏚e informacji,
c) wspieranie uczni闚 w rozwijaniu ich uzdolnie poprzez nauk poszukiwania 廝鏚e informacji wykraczaj帷ych poza program nauczania,
d) wspieranie uczni闚 maj帷ych trudno軼i w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zada domowych,
e) przygotowanie uczni闚 do funkcjonowania w spo貫cze雟twie informacyjnym,
f) organizowanie zaj耩 i ekspozycji rozwijaj帷ych wra磧iwo嗆 kulturow i spo貫czn;
2) w zakresie prac organizacyjno–technicznych:
a) gromadzenie zbior闚, kieruj帷 si zapotrzebowaniem nauczycieli
i uczni闚, analiz obowi您uj帷ych w szkole program闚, podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych i materia堯w 獞iczeniowych,
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbior闚 zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami,
c) wypo篡czanie i udost瘼nianie zbior闚 bibliotecznych,
d) wypo篡czanie, udost瘼nianie i przekazywanie podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych i materia堯w 獞iczeniowych,
e) selekcjonowanie zbior闚
f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zada biblioteki.

12. Biblioteka szkolna wsp馧pracuje z:
1) uczniami w zakresie:
a) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowa czytelniczych uczni闚,
b) pog喚biania i wyrabiania u uczni闚 nawyku czytania
i samokszta販enia,
c) rozbudzanie u uczni闚 nawyku szacunku do podr璚znik闚 i
odpowiedzialno軼i za ich wsp鏊ne u篡tkowanie;
2) nauczycielami w zakresie:
a) udost瘼niania program闚 nauczania, podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych i materia堯w 獞iczeniowych
b) udost瘼niania literatury metodycznej, naukowej oraz zbior闚 multimedialnych,
c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczni闚 oraz sposobie wywi您ania si z dbania o wsp鏊ne podr璚zniki;
3) rodzicami w zakresie:
a) wyposa瞠nia uczni闚 w bezp豉tne podr璚zniki, materia造 edukacyjne i materia造 獞iczeniowe,
d) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczni闚 oraz sposobie wywi您ania si z dbania o wsp鏊ne podr璚zniki,
e) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposob闚 przezwyci篹ania trudno軼i w nauce i wychowaniu dzieci i m這dzie篡.

13. Biblioteka wsp馧pracuje z pracownikami szko造, Rad Rodzic闚, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-o鈍iatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymian ksi捫ek, materia堯w i zbior闚 multimedialnych.

14. Prawa i obowi您ki czytelnik闚 oraz zasady korzystania z jej zbior闚 okre郵a regulamin biblioteki, ustalony przez Dyrektora Szko造 po zaopiniowaniu rady pedagogicznej, rady rodzic闚 i samorz康u uczniowskiego.

15. Bezpo鈔edni nadz鏎 nad Bibliotek sprawuje Dyrektor Szko造   
Dodane przez R4w01 dnia maj 14 2015 08:19:18
0 Komentarzy 548 Czyta Drukuj
Zasady rekrutacji do klasy I Szko造 Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwieci雟kiego w Bartnikach na rok szkolny 2015/16

Zasady rekrutacji do klasy I Szko造 Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwieci雟kiego w Bartnikach na rok szkolny 2015/16
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p騧n. zm.)
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. O zmianie ustawy o systemie o鈍iaty oraz niekt鏎ych innych ustaw
• Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statut闚 publicznego przedszkola oraz publicznych szk馧 zgodnie z kt鏎ym Statut Szko造 Podstawowej okre郵a szczeg馧owe zasady rekrutacji uczni闚 do gimnazjum
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z p騧n. zm.),
• Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunk闚 prowadzenia dzia豉lno軼i innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szko造 i plac闚ki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z p騧n. zm.),
• Zarz康zenie Mazowieckiego Kuratora O鈍iaty z 2015 r.
w sprawie ustalenia termin闚 rekrutacji oraz termin闚 sk豉dania dokument闚
do publicznych gimnazj闚 na rok szkolny2015/2016,
• Statut Szko造 Podstawowej w Bartnikach

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPEΛIANIE OBOWI╴KU SZKOLNEGO ROZPOCZYNAJ DZIECI :
- URODZONE W OKRESIE OD 01 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2008r. , KT紑E NIE ROZPOCZ呁Y SPEΛIANIA OBOWI╴KU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
URODZONE W 2009r.1. Do klasy I dzieci zamieszka貫 w obwodzie Szko造 Podstawowej przyjmuje si z urz璠u.
2. Dzieci , o kt鏎ych mowa w punkcie I przyjmuje si na podstawie zg這szenia rodzic闚/prawnych opiekun闚.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szko造 Podstawowej w Bartnikach mog by przyj璚i do klasy I , je瞠li szko豉 po przyj璚iu dzieci z obwodu nadal dysponuje wolnymi miejscami.
4. O przyj璚iu i przydziale uczni闚 do klas decyduje Dyrektor.

   
Dodane przez R4w01 dnia maj 08 2015 13:26:52
0 Komentarzy 536 Czyta Drukuj
Rekrutacja do klasy I gimnazjum w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym im. Jana Kwieci雟kiego na rok szkolny 2015/2016.

Rekrutacja do klasy I gimnazjum w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym im. Jana Kwieci雟kiego na rok szkolny 2015/2016.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p騧n. zm.)
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. O zmianie ustawy o systemie o鈍iaty oraz niekt鏎ych innych ustaw
• Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statut闚 publicznego przedszkola oraz publicznych szk馧 zgodnie z kt鏎ym Statut Gimnazjum okre郵a szczeg馧owe zasady rekrutacji uczni闚 do gimnazjum
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z p騧n. zm.),
• Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunk闚 prowadzenia dzia豉lno軼i innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szko造 i plac闚ki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z p騧n. zm.),
• Zarz康zenie Mazowieckiego Kuratora O鈍iaty z 2015 r.
w sprawie ustalenia termin闚 rekrutacji oraz termin闚 sk豉dania dokument闚
do publicznych gimnazj闚 na rok szkolny2015/2016,
• Statut Gimnazjum w Bartnikach

Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej dzieci zamieszka貫 w obwodzie gimnazjum przyjmowane s z urz璠u na podstawie zg這szenia rodzic闚 (prawnych opiekun闚).
2. Podstaw przyj璚ia do gimnazjum jest przedstawienie orygina逝 鈍iadectwa uko鎍zenia szko造 podstawowej oraz orygina逝 za鈍iadczenia o wynikach sprawdzianu.
3. Listy uczni闚 klas sz鏀tych zamieszka造ch w obwodzie gimnazjum, kt鏎zy zostan przyj璚i z urz璠u do klasy I Gimnazjum nast徙i na miesi帷 przed zako鎍zeniem rocznych zaj耩 dydaktyczno – wychowawczych.
4. Terminy przeprowadzania post瘼owania rekrutacyjnego, w tym terminy sk豉dania dokument闚, okre郵a Mazowiecki Kurator O鈍iaty:
a) sk豉danie wniosk闚 o przyj璚ie do gimnazjum dokonuje si od 8 kwietnia do 8 maj 2015r.
b) sk豉danie 鈍iadectw uko鎍zenia szko造 podstawowej i za鈍iadcze o szczeg馧owych wynikach sprawdzianu zewn皻rznego odbywa si do 1 lipca 2015r. do godz. 15.00
5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szko造 mog by przyj璚i do klasy pierwszej po przeprowadzeniu post瘼owania rekrutacyjnego, je瞠li szko豉 nadal dysponuje wolnymi miejscami na podstawie kryteri闚 zawartych w statucie szko造.
a) w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum w Bartnikach dysponuje 5 wolnymi miejscami.
b)do klasy pierwszej przyjmowani b璠 uczniowie a do wyczerpania wolnych miejsc.
c) do gimnazjum b璠 przyjmowani kandydaci z ocen zachowania na 鈍iadectwie uko鎍zenia szko造 podstawowej dobr i 鈔edni ocen co najmniej 3,50. W przypadku wi瘯szej liczby ch皻nych ni wolnych miejsc w klasach I o przyj璚iu decyduj punkty za 鈔edni ocen oraz zachowanie.
6. Og這szenie listy uczni闚 przyj皻ych do klas I Gimnazjum nast徙i 3 lipca 2015r. do godziny 15.00


   
Dodane przez R4w01 dnia maj 08 2015 13:23:28
0 Komentarzy 491 Czyta Drukuj
Zach璚amy do lektury

W bibliotece szkolnej oraz u pedagoga gimnazjum jest dost瘼ny poradnik dla pracownik闚
szk馧 i plac闚ek o鈍iatowych oraz rodzic闚 dotycz帷y ryzyka u篡wania narkotyk闚 przez m這dzie.
Dost瘼ne s r闚nie inne publikacje zwi您ane z profilaktyk uzale積ie.
Zach璚amy do lektury.


za A Bali雟ka

   
Dodane przez R4w01 dnia kwiecie 29 2015 11:29:22
0 Komentarzy 445 Czyta Drukuj
Zaproszenie na spektakl teatralny

Dyrekcja oraz biblioteka szkolna ZSG im Jana Kwieci雟kiego w Bartnikach zaprasza uczni闚 klas sz鏀tych,
gimnazjum i rodzic闚 na spektakl teatralny "Antygona w Nowym Jorku" w wykonaniu uczni闚
Szkolnego Ko豉 Teatralnego XVII Liceum Og鏊nokszta販帷ego im. A. F. Modrzewskiego w Warszawie.
Spektakl odb璠zie si 15 kwietnia 2015r. o godz. 11.00 w ma貫j sali gimnastycznej ZSG.

   
Dodane przez R4w01 dnia kwiecie 13 2015 14:34:03
0 Komentarzy 457 Czyta Drukuj
砰czenia Wielkanocne

Niech Chrystus Zmartwychwsta造

przyniesie dla Was wiosenne kwiaty rado軼i, mi這軼i, spokoju i szcz窷cia.

Weso造ch 安i徠 i mokrego Dyngusa


篡czy Jacek Maciejak

   
Dodane przez R4w01 dnia kwiecie 03 2015 11:35:21
0 Komentarzy 495 Czyta Drukuj
"Zatrzymajmy si" Aleksandra Marus

St鎩.
Dok康 tak p璠zisz?
Zatrzymaj si.
Sp鎩rz na s這鎍e, wita ci swymi promieniami.
Ono wschodzi tylko dla ciebie.
Gnaj帷 przed siebie nie zauwa瘸my tego co najwa積iejsze.
A przecie mo瞠my dotyka nieba opuszkami palc闚.
Mo瞠my lata w przestworzach nieznanego 鈍iata, je郵i tylko chcemy.
Je郵i tylko chcemy si zatrzyma,
I odnale潭 swoje ma貫 szcz窷cie.
Te szcz窷cie tu na ziemi.
Tak male鎥ie i niespodziewane.
Upi si nim do nieprzytomno軼i i by szcz窷liwym jak nigdy.
Dlatego, cz這wieku st鎩.

Aleksandra Marus kl. III B gim.

   
Dodane przez R4w01 dnia kwiecie 03 2015 11:22:06
0 Komentarzy 451 Czyta Drukuj
Odkrywamy talenty przysz這軼i

Dnia 6 marca b. r. odby si fina Og鏊nopolskiego Konkursu Poetyckiego ,,Odkrywamy talenty przysz這軼i” organizowanego przez szko喚 Pro Futuro w Warszawie. Konkurs swym patronatem obj窸o Ministerstwo Edukacji Nardowej oraz Mazowiecki Kurator O鈍iaty.Czytaj wi璚ej

   
Dodane przez R4w01 dnia kwiecie 03 2015 11:01:42
0 Komentarzy 429 Czyta Drukuj
Strona 5 z 7 << < 2 3 4 5 6 7 >
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Nie jeste jeszcze naszym U篡tkownikiem?
Kilknij TUTAJ 瞠by si zarejestrowa.

Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Crazy_Girl
02/02/2018 12:01:34
Pisze kto?


Powered by v6.01.6 © 2003-2005Leviathan by:
469396 Unikalnych wizyt

Za堯 : W豉sne Darmowe Forum | W豉sn Stron Internetow | Zg這 nadu篡cie | okazjanazakupy.pl